dcsimg

博世 - 震動電鑽、電鑽、螺絲起子機

震動電鑽 - 10 mm

震動電鑽 - 10 mm

震動電鑽 - 10 mm
震動電鑽 - 13 mm

震動電鑽 - 13 mm

震動電鑽 - 13 mm
震動電鑽 - 16 mm

震動電鑽 - 16 mm

震動電鑽 - 16 mm
震動電鑽 - 高低兩速

震動電鑽 - 高低兩速

震動電鑽 - 高低兩速
電鑽 - 6 mm

電鑽 - 6 mm

電鑽 - 6 mm
電鑽 - 10 mm

電鑽 - 10 mm

電鑽 - 10 mm
至頁面頂端

版權 | 新聞
職缺與菁英招募 | 研發 | 採購及物流 | 品質 | 據點遍佈全球的博世集團

© Robert Bosch GmbH